?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Как отмечают День влюбленных в разных странах?
врач, медицина, врачи, доктор, здоровье
medaboutme
Как отмечают День влюбленных в разных странах?

За одни и те же действия, совершенные в разных странах, можно пойти под венец, попасть в тюрьму или получить в подарок красное платье.
Подробнее на https://medaboutme.ru/obraz-zhizni/publikacii/stati/psikhologiya_i_otnosheniya/kak_otmechayut_den_vlyublennykh_v_raznykh_stranakh/