?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Flag Next Entry
Женщины мерзнут из-за нехватки мышц
врач, медицина, врачи, доктор, здоровье
medaboutme
Женщины мерзнут из-за нехватки мышц

За обогрев конечностей отвечают мышцы, а жир. Те, у кого мышц меньше — мерзнут больше.
Подробнее на https://medaboutme.ru/zdorove/publikacii/novosti/zdorovyy_obraz_zhizni/zhenshchiny_merznut_iz_za_nekhvatki_myshts/